מלגת פולברייט לחוקרי בתר־דוקטורט

סקירה כללית

פולברייט ישראל (קרן חינוך ארצות הברית-ישראל) מתעתדת להעניק 16 מלגות בתר־דוקטורט לחוקרים וחוקרות העומדים/ות להתחיל מחקר בארה”ב בשנה האקדמית 2025/26 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 50,000 דולר לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים וחוקרות מכל תחומי הידע למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

הטבות לעמיתי/ות התוכנית

 • מלגה בסך 50,000 דולר אמריקני.
 • ביטוח בריאות בסיסי למלגאי בלבד .
 • טיפול בהשגת ויזת חוקר (J-1).
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב.
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

 • על המועמדים/ות להיות אזרחי/יות ישראל. בעלי/ות אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי/ות קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים/ות לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • מועמדים /ות אשר קיבלו את הדוקטורט לפני אוגוסט 2021 אינם זכאים לפנות.
 • ניתן להגיש מועמדות לתוכנית גם אם אין עדיין דוקטורט מאושר.
 • המתקבלים לתוכנית יתבקשו לספק אישור על קבלת הדוקטורט חודש אחד לפני תאריך היציאה לארה"ב. אי־עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה ולהעברתה למועמד/ת אחר/ת.
 • מועמדים/ות מתבקשים/ות להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים/ות הנבחרים/ות לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
 • מועמדים שקיבלו בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של “professor,” “research scholar,” “short-term scholar” לתקופה של מעל 6 חודשים, לא יורשו להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
 • חוקרים/ות שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים/ות לצאת לארה”ב לפני יולי 2025 אינם זכאים/יות להגיש מועמדות.
 • בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם/ן זכאים/יות להגיש מועמדות.
 • חוקרים/ות שהצעות המחקר שלהם כוללות מגע קליני עם חולים או מטופלים, אינם זכאים לקבל מלגת פולברייט. בעלי תואר ברפואה שהצעות המחקר שלהם אינן מושתתות על קשר קליני כזה, המקבלים מלגת פולברייט, מנועים מלשמש מתמחים או סטאז’רים (residents or interns) בארה”ב. 
 • על המועמדים/ות לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
 • המועמד/ת הנבחר/ת יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר־דוקטורט לפני היציאה לארה"ב.
 • בטרם קבלת המענק בפועל, הזוכים/ות במענק יתבקשו לספק הוכחה כי השיגו את המימון הדרוש לשהייתם בארה”ב.
 • על המועמדים/ות  להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים/ות שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.
 • האנשים הבאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה במהלך תקופה המסתיימת שנה אחת לאחר סיום העסקה או שירות:

   

 • עובדים/ות של נציגויות של ארצות הברית בחו"ל שעובדים עבור מחלקת המדינה של ארה"ב או הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי. הוראה זו כוללת את כל העובדים/ות, המשולמים או שלא שולמו (כולל עובדים במשרות חלקיות או זמניות, יועצים, עמיתים, עמיתים ועובדי חוזים). הוראה זו אינה חלה על המתמחים/ות.
 • אנשי ונשות צוות או חברי/ות ועדות פולברייט.
 • קצינים/ות בצבא ארה"ב המשרתים בארצות הברית או מחוץ לה, לרבות חברי/ות מועצות נאמנים או גופים ממשלתיים דומים, ואנשים אחרים הקשורים לכך. אנשים ונשים האחראים למנות או לבחור אנשים להשתתפות בכל תוכנית חילופי של הלשכה לענייני חינוך ותרבות.
 • בני/בנות משפחה (בני זוג וילדים) של האנשים המתוארים בסעיפים א-ג. הוראה זו אינה פוסלת ילדים התומכים בעצמם שחיים בנפרד מהוריהם.
 • שנה אחת מחושבת ממועד סיום ההעסקה או השירות ועד למועד הקובע להגשת בקשות לתוכניות לפי פרק זה.

אמות מידה להערכת מועמדים ומועמדות

 • מצוינות אקדמית היא אמת המידה הראשית להערכת מועמדים.
 • תינתן עדיפות למועמדים/ות העוסקים/ות בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
 • תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה”ב.
 • שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
 • תכונות מנהיגות הן אמת מידה חשובה.
 • תינתן עדיפות למועמדים/ות שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה”ב.
 • תינתן עדיפות למועמדים/ות שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.
 • על כתיבתם של מועמדים לעמוד בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר של מחקר מקורי, כתיבה וציטוט. הגשת הבקשה כוללת את ההזדמנות לתאר את העבודה והמחקר האקדמיים שלך. כל ההגשות יעובדו באמצעות תוכנה אלגוריתמית לסיוע בזיהוי כל מקרה של העתקה, גניבת דעת, גנבה ספרותית (plagiarism) ואי עמידה בכללי הציטוט האקדמי. גילוי העתקה שכזאת בכל חלק של הבקשה שלך תגרום לפסילתך מלהשתתף בתוכנית המבקרים של פולברייט. 

      גניבת דעת (plagiarism) תובן ככוללת כל אחד מהבאים:       

 • הצגת ניסוח, סטטיסטיקה או מושגים ככשלך שיש לייחס זאת לפרסום (מקוון או לא מקוון) של גורם אחר. זה כולל, אך לא מוגבל ל:
 • העתקת הניסוח המדויק של מקור כתוב (עם או בלי ציטוט)
 • הצגת חומר עם שינויים בניסוח (עם או בלי ציטוט)
 • פרפרזה על תוכן המקור ללא ציטוט

מצופה כי הגשת הצעת הפרויקט כחלק מהגשת המלגה תהיה עבודה וכתיבה מקורית שלך, תוך ציון ברור של מקורות משניים בעת תיאור העבודה האקדמית והכתיבה של אחרים (כולל עבודה שלך שפורסמה בעבר). כל המקורות שבהם נעשה שימוש בהצהרת הפרויקט ובביבליוגרפיה שלך חייבים להיות מצוטטים בבירור.

תנאי המלגה

 • המימון הוא לשנה אחת לכל היותר. מימון  תקופת מחקר ארוכה יותר בארה”ב הוא באחריות עמיתי/ות התכנית.
 • על עמיתי/ות התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מתאריך 1 במאי 2026. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
 • מועמדים/ות יתבקשו להציג מכתב הזמנה מהמוסד המארח כ-Postdoctoral fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
 • במהלך תקופת הפוסט־דוקטורט, העמית/ה לא ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
 • על העמית/ה לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
 • על העמית/ה לצאת לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום תקופת המימון של תוכנית פולברייט על העמית/ה לדאוג להעברת החסות לאשרה למוסד האמריקני המארח.
 • התקנות הנוכחיות בנוגע לאשרות כניסה מגבילות ל־5 שנים את שהייתם בארה”ב של בעלי ויזות J-1. עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי קבע או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
 • מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות על מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2. בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • עמית/ה ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.
 • העמיתים והעמיתות יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תוכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תוכנית פולברייט בין עמיתים לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

המועמדים/ות שידורגו במקומות הגבוהים ביותר יוזמנו לראיון. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. על המועמד/ת להיות זמין/נה לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים/ות ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2026-2025

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באוגוסט 2024 
מועד אחרון להגשה 1 בדצמבר 2024
הערכת המועמדים/ות ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר 2024 - ינואר 2025
ריאיון המועמדים/ות הסופיים 13/12/11 בפברואר 2025
הודעה למועמדים/ות על תוצאות הבחירה פברואר 2025

אישור בחירת מקבלי/ות המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)

מרץ- אפריל 2025 
מועד תחילת התכנית יולי 2025

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

לאון פרנקו

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213808

 
הדפסה