Fulbright Outreach Lecturing Fund

סקירה כללית

מענקי נסיעה בתוך ארצות הברית מוצעים לעמיתים בתר-דוקטוריים ולאנשי סגל אקדמי, המבקרים בארצות הברית במסגרת תכנית פולברייט, על-מנת לאפשר להם לתת הרצאות-אורח במכללות ובאוניברסיטאות ולהגיש עבודות בכינוסים מדעיים. לפירוט מלא